Relay Schneider

Không thể thanh toán khi giỏ hàng trống.